O projekcie

Projekt logo

Konsorcjum naukowo-przemysłowe przeprowadzi badania dotyczące kompleksowego systemu monitorowania i prognozowania stanu wałów przeciwpowodziowych, obejmującego masowe zbieranie danych pomiarowych w trybie ciągłym, ich zoptymalizowany przesył, interpretację i analizę z wykorzystaniem symulacji komputerowej oraz dostarczanie zwizualizowanych wyników dla właściwych organów administracji. 

Wynikiem prac będzie opracowanie:

  • dokładnych i ekonomicznych metod monitoringu;
  • autonomicznego energetycznie pomiaru i przesyłu;
  • dynamicznego modelu symulacyjnego dostosowanego do lokalnych uwarunkowań;
  • wytyczne platformy informatycznej zapewniającej wydajne prognozowanie stanu bezpieczeństwa powodziowego w okresach alarmowych.

Wyniki będą udostępnione podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie przeciwpowodziowe.

Innowacyjność badań polega na porównaniu wyników symulacji stanu wałów z ich rzeczywistym modelem fizycznym: projekt obejmuje budowę wału eksperymentalnego i realizację scenariuszy niszczeniowych.

Eksperymentalny fragment wału wybudowany zostanie na terenach zalewowych Wisły w pobliżu Szkoły Rolniczej w Czernichowie.

Cele i założenia

Głównym celem praktycznym zgłaszanego projektu jest umożliwienie opracowania kompleksowego systemu wspierającego działalność organów państwa i samorządów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ludności poprzez zapewnienie bieżącej informacji o dynamice i natężeniu procesów zachodzących w ziemnych obwałowaniach przeciwpowodziowych. Dane te, w wyniku realizacji procesu przetwarzania przez mechanizmy systemu analiz stanowić mają podstawę oceny skali i prawdopodobieństwa utraty szczelności oraz stabilności przez monitorowane wały przeciwpowodziowe. Wskazana ma być również lokalizacja i prawdopodobny czas oraz uwarunkowania wystąpienia zagrożenia.

Celem prac badawczych jest również opracowanie metod i narzędzi prognozowania stanu obwałowań w zależności od symulowanych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, w tym opracowanie sposobu prezentacji wyników analiz i jej dystrybucji do uprawnionych organów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową wspomagając proces podejmowania decyzji.

Informacje dostarczane przez system w trybie ciągłym, dzięki stosowanym metodom analitycznym, prognostycznym i modułowi wspomagania podejmowania decyzji wykorzystane mogą być do poprawy skuteczności zadań realizowanych przez służby zarządzające polityką ochrony przeciwpowodziowej regionu, czy wręcz w skali kraju.

Prezentacje informacyjne

  1. Przedstawienie partnerów projektu, zarys projektu, cele naukowe i praktyczne projektu – prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński.
  2. Zagadnienie budowy wału eksperymentalnego – mgr inż. Zbigniew Olszamowski, mgr inż. Janusz Filipczyk.
  3. Monitoring i opomiarowanie na wale – dr inż. Daniel Kessler.
  4. Poprawa możliwości prognozowania, modele – prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak.
  5. Akwizycja i przetwarzanie danych - dr inż. Marian Bubak.