Aktualności

Wizyta kontrolna na miejscu budowy

W dniu 17 kwietnia 2015 r. po przeprowadzeniu stosownego szkolenia BHP odbyła się wizyta reprezentantów Inwestora na miejscu budowy, która miała na celu sprawdzenie postępu prac oraz dokonanie dodatkowych szczegółowych ustaleń wykonawczych. Przygotowane jest już podłoże pod wał, z którego usunięto warstwę humusu i okryto specjalną bentomatą. Rozpoczęto usypywanie i zagęszczanie jednej części wału eksperymentalnego oraz trwa montaż instalacji elektrycznej oraz sieciowej.

Rozpoczęcie prac budowlanych wału eksperymentalnego

Trwają prace budowlane wału eksperymentalnego. Przeprowadzono już instalację doprowadzającą wodę z Wisły służącą do zalewania konstrukcji badawczej w trakcjie prowadzenia eksperymentów.

Spotkanie z wykonawcami wału eksperymentalnego

W dniu 16 stycznia 2015 r. w Katedrze Informatyki AGH odbyło się spotkanie zespołu ISMOP z przedstawicielami wykonawcy wału eksperymentalnego (Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o.) oraz inspektorami budowy. Obecny był również przedstawiciel Szkoły Rolniczej w Czernichowie. Celem spotkania było przedyskutowanie zagadnień synchronizacji prac budowlanych i badawczych, a także ustalenie zasad, które pozwolą na zminimalizowanie uciążliwości prac budowlanych dla funkcjonowania szkoły.

Spotkanie z prof. dr Robertem Meijerem

W dniu 4 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie robocze zespołu ISMOP z Profesorem Robertem Meijerem mające na celu podzielenie się posiadaną wiedzą. W trakcie tego spotkania zespół ISMOP przedstawił opracowane cele, założenia i scenariusze eksperymentów. Zostały one skonsultowane przez prof. R. Meijera i ulepszone w oparciu o Jego doświadczenie w tej dziedzinie.

Seminarium informacyjne o projekcie

W związku z realizacją projektu ISMOP w dniu 30 maja 2014 r. odbyło się seminarium dotyczące zagadnień istotnych dla celów ochrony przeciwpowodziowej.

Spotkanie z ekspertem

W dniu 24 marca 2014 r. odbyło się spotkanie z ekspertem z obszaru budowli hydrotechnicznych i problematyki zagrożeń powodziowych. Mgr inż. Edmund Sieiński jest dyrektorem Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Punkty dyskusji:

Prezentacja zadań 9, 11, 13 na konferencji KUKDM2014

Wyniki prac prowadzonych w ramach zadan 9, 11 i 13 projektu ISMOP zostały zaprezentowane przez dr inż. Bartosza Balisia

Zakończenie pierwszego etapu projektu

W styczniu 2014 roku dobiegł końca pierwszy półroczny etap prac projektu ISMOP. Zakończył się stworzeniem przez Partnerów projektu szeregu raportów z wynikami badań wstępnych w poszczególnych zadaniach.  Listę badań wykonanych w tym okresie zobaczyć można w zakładce Prace wykonane.

Lokalizacja budowy wału

W dniu 23 lipca 2013 r. odbyła się oficjalna wizyta partnerów projektu ISMOP na terenie przeznaczonym do budowy eksperymentalnego wału przeciwpowodziowego. Wizytujący zostali serdecznie przyjęci w Urzędzie Gminy Czernichów przez wójta, Pana Szymona Łytka, a nastęnie oprowadzeni po terenie należącym do tutejszej Szkoły Rolniczej, na którym wyznaczony został kwartał do wzniesienia testowych konstrukcji hydrotechnicznych. Teren ten położony jest w zakolu Wisły i przylega bezpośrednio do bieżących obwałowań rzeki.

Start portalu projektu ISMOP

Witamy na oficjalnej stronie projektu ISMOP! W ramach projektu prowadzone będą badania w zakresie opracowania Informatyczny System Monitorowania Obwałowań Przeciwpowodziowych czyli kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia.

Pages