Partnerzy projektu (wnioskodawcy)

 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (GGiOŚ)

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

KIIGIZespół Geologii Inżynierskiej i Geotechniki realizuje badania naukowe, dydaktyczne a także prace zlecone (badania laboratoryjnie i polowe, konsultacje, nadzór geotechniczny, ekspertyzy, opinie) w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki. Obejmują one:

 • prognozę warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, w tym badania podłoża gruntowego, masywów skalnych i ocenę ich właściwości fizyko-mechanicznych,
 • badania oraz prognozowanie naturalnych i antropogenicznych procesów geodynamicznych wraz z analizą oceny stateczności zboczy i skarp,
 • ocenę górniczo-geologicznych warunków eksploatacji kopalin oraz wpływu eksploatacji górniczej na ośrodek gruntowo-skalny
 • modyfikowanie właściwości skał i gruntów o zróżnicowanej genezie,
 • wykorzystanie gruntów naturalnych, odpadów górniczych i przemysłowych w budownictwie ziemnym,
 • jak również ocenę przydatności zawiesin filtracyjnych do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych w obrębie i otoczeniu wałów przeciwpowodziowych, czy tworzenie receptur zawiesin twardniejących dla celów przemysłowych.

Więcej zobacz na: http://www.khgi.agh.edu.pl/

Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

KGISKatedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej jest jednostką organizacyjną Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Skupia kadrę naukową specjalizującą się w najnowszych technologiach i zagadnieniach naukowych związanych z szeroko rozumianymi metodami informatycznymi w naukach o Ziemi.

W projekt ISMOP zaangażowanych jest dwunastu pracowników Katedry, reprezentujących następujące specjalności naukowe: informatyka, geoinformatyka, geofizyka i ochrona środowiska. Ich badania naukowe koncentrują się na zagadnieniach:

 • modelowania numeryczne zjawisk geodynamicznych pod kątem stabilności budowli podziemnych, osuwisk i wytrzymałości ośrodka skalnego na obciążenia;
 • modelowania w środowisku równoległym i rozproszonym;
 • sztuczna inteligencja - sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i logika rozmyta w optymalizacji procesów decyzyjnych;
 • metody statystyczne w geologii - opis i predykcja procesów dynamicznych środowiska opisywanych szeregami czasowymi;
 • bazy danych - magazynowanie oraz efektywne przetwarzanie danych geologicznych w systemach bazodanowych oraz eksploracja danych;
 • tworzenie oraz administracja sieci komputerowych, konstrukcja komputerowych systemów pomiarowych na potrzeby monitoringu środowiska;
 • wykorzystywanie technologii GIS-owskich oraz teledetekcji satelitarnej i lotniczej pod kątem monitoringu środowiska naturalnego;
 • grafika komputerowa: wizualizacja i modelowania trójwymiarowych złóż, struktur skalnych i danych sejsmicznych.

Projekt realizowany jest w oparciu o nowoczesną infrastrukturę informatyczną dostępną na Wydziale GGIOŚ poszerzoną, w ramach projektu, o nowe serwery obliczeniowe i macierze dyskowe. Do dyspozycji jest także laboratorium komputerowych systemów pomiarowych.

Więcej zobacz na: http://www.geoinf.agh.edu.pl/

 

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (WIEiT)

Katedra Informatyki

KI AGHKatedra Informatyki (WIEiT) jest jednostką edukacyjną i naukową prowadzącą kształcenie na kierunku Informatyka i badania w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych od 1 października 1980 roku. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu, wyspecjalizowanemu personelowi oraz nieustannemu rozwojowi, Kierunek Informatyka należy obecnie do najbardziej renomowanych kierunków kształcenia w dyscyplinie informatyka w Polsce, a prowadzone tu prace badawcze znajdują szerokie uznanie w kraju i zagranicą. Skład zespołu związanego z kształceniem na kierunku Informatyka to 91 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz kadry inżynierskiej i administracji.

Prowadzone przez pracowników Katedry kierunki badań naukowych dotyczą:

 • systemów zorientowanych na usługi budowanych zgodnie z paradygmatem SOA, systemów typu GRID i CLOUD, serwisów obliczeniowych, usług multimedialnych oraz systemów mobilnych,
 • systemów wieloprocesorowych o pamięci dzielonej i rozproszonej, systemów monitorowania algorytmów równoległych, wysokowydajnych obliczeń i symulacji na wieloprocesorowych systemach i klastrach, systemów rozpoznawania obrazów, wizualizacji naukowej i grafiki komputerowej,
 • zagadnień bioinformatyki związanych z analizą danych i rozpoznawaniem obrazów (np. analiza zdjęć mammograficznych, szlaków metabolicznych) oraz symulacjami takich systemów biologicznych jak układ krwionośny i rozwój guza nowotworowego,
 • systemów agentowych i obliczeń ewolucyjnych, systemów wspomagania decyzji, algorytmów i metod sztucznej inteligencji, baz danych i systemów eksperckich, wykorzystania reprezentacji ontologicznej,
 • lingwistyki komputerowej, przetwarzania tekstu, ekstrakcji informacji, analizy semantycznej oraz rozwoju gramatyk lingwistycznych dla języka polskiego,

Pracownicy Katedry Informatyki od 1980 roku brali udział w realizacji około 170 projektów włączając międzynarodowe bilateralne umowy (z czołowymi uniwersytetami z USA, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec) oraz umowy w ramach projektów europejskich ESPRIT, COPERNICUS. Zrealizowane zostały między innymi projekty w ramach Programów Ramowych Uniie Europejskiej:   5-tego (6WINIT, CROSS-GRID, PELLUCID, ProAccess, CoreGRID), 6-tego (Ambient Network, ViroLab, EGEE, Int.eu.grid, Gredia), 7-mego (INDECT), a aktualnie trwają projekty unijne: EGEE2 oraz EGI.

Wiecej zobacz na: http://www.ki.agh.edu.pl

 

NEOSENTIO

NeosentioNeoSentio jest spółką powołaną celem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w zakresie:

 • projektowania i wdrażania rozwiązań architektury informatycznej dla rozproszonego przetwarzania danych, elastycznego skalowania mocy obliczeniowej i zasobów infrastrukturalnych (środowiska wirtualne i chmury obliczeniowej);
 • zarządzania usługami informatycznymi przetwarzania danych (outsourcing data center, ośrodki zapasowe, zapewnienie wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych), w tym środowiska Mission Critical;
 • projektowania i wdrażania wydajnych rozwiązań przesyłu danych oraz zarządzania bezpieczeństwem transmisji w sieciach mesh;
 • projektowania architektury i realizacji projektów w zakresie monitoringu w rozproszonej sieci czujników pomiarowych – smart-metering, optymalizacji kosztowej takich rozwiązań;
 • optymalizacji modeli biznesowych realizacji nowych usług w obszarach przetwarzania danych.

Przedsiębiorstwo tworzy grupa specjalistów posiadających od 15 do ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w branży nowoczesnych technologii.

Wiecej zobacz na: http://www.neosentio.pl

 

SWECO Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o.

HYDROPROJEKTSWECO Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o. jest firmą projektową o 60-cio letniej tradycji i bogatym doświadczeniu, co przekłada się na ugruntowana pozycję i markę na rynku.  Zasięgiem swojej działalności obejmuje całą południową część Polski. Liczy 46 pracowników w tym 41 – produkcyjnych. Od 2010r wchodzi w skład grupy SWECO firmy szwedzkiej o światowym zasięgu.

Działalność SWECO Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o .obejmuje kompleksowe projektowanie  i doradztwo w pełnym zakresie  budownictwa wodnego (zapory, zbiorniki retencyjne, jazy, wały przeciwpowodziowe, regulacje rzek, odwodnienia terenów na obszarach szkód górniczych, ujęcia wody, pompownie, małe elektrownie wodne itp.).

Zatrudnieni w firmie specjaliści są członkami Krajowych Izb Samorządu Zawodowego i posiadają wymagane uprawnienia i bogate doświadczenie w projektowaniu według zasad zgodnych z przepisami i normami polskimi oraz obowiązującymi w Unii Europejskiej. Biorą udział w szkoleniach, sympozjach i konferencjach, przygotowując na nie materiały i referaty. Projekty opracowywane w biurze uzyskały szereg nagród i wyróżnień.

Wiecej zobacz na: http://www.sweco.pl