Prace zrealizowane w poszczególnych zadaniach

Etap 1: lipiec - grudzień 2013 r.

Zadanie 1 Sporządzenie wstępnego projektu eksperymentalnego obwałowania przeciwpowodziowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Wykonanie badań oraz opracowań geofizycznych i geotechnicznych zmierzających do ustalenia warunków gruntowo-wodnych i budowy modelu geologicznego podłoża.
Dobór materiału wykorzystanego do budowy eksperymentalnego wału przeciwpowodziowego.
Zadanie 2 Opracowanie wytycznych w zakresie doboru czujników monitorujących zachowanie się wałów przeciwpowodziowych w czasie rzeczywistym.
Zadanie 3 Konstrukcja i analiza dwuwymiarowego modelu numerycznego wałów przeciwpowodziowych.
Budowa numerycznego modelu podłoża wału w oparciu o rezultaty badań geofizycznych i geotechnicznych.
Zadanie 4 Wybór właściwych metod matematycznych analizy danych właściwych do budowy modelu symulacyjnego i predykcyjnego.
Analiza możliwości implementacji strumieniowych baz danych.
Zadanie 5  
Zadanie 6 Opracowanie raportu z badania nad doborem mierników i metod pomiarów odpowiadających potrzebom dostarczania informacji wg wymagań modelowania wałów przeciwpowodziowych.
Dobór kryteriów analizy i parametrów działania projektowanych rozwiązań.
Przegląd istniejących rozwiązań technologicznych spełniających wymagania i kryteria brzegowe dla czujników pracujących w autonomicznej, rozproszonej sieci pomiarowej.
Zadanie 7 Opracowanie brzegowych wymagań dla konstrukcji i metod komunikacji, w tym protokołów dla sieci rozproszonych autonomicznych węzłów pomiarowych współpracujących z grupami czujników.
Przegląd istniejących rozwiązań technologicznych. Dobór kryteriów analizy i parametrów działania.
Zadanie 8 Analiza i budowa autonomicznych stacji kontrolno-pomiarowych zasilanych z konwencjonalnych lub odnawialnych źródeł zasilania.
Przegląd metod przesyłania i zbierania danych pomiarowych przy wykorzystaniu warstw pośredniczących zorientowanych na komunikaty.
Zadanie 9 Zebranie i analiza wymagań użytkowników centralnego systemu monitorowania.
Opracowanie architektury centralnego systemu monitorowania.
Zadanie 10 Przegląd protokołów oraz platform do zarządzania konfiguracją zasobów.
Badania w zakresie schematów monitorowania i zarządzania infrastrukturą telemetryczną.
Przegląd protokołów oraz platform do monitorowania zasobów IT.
Zadanie 11 Zebranie i analiza wymagań dotyczacych przetwarzania danych w systemie monitorowania.
Zadanie 12 Opracowanie metod eksportu i prezentacji danych programu FLAC 2D.
Zadanie 13 Opracowanie architektury systemu wizualizacji i wspierania podejmowania decyzji.
Zadanie 14 Wybór platformy sprzętowej i oprogramowania systemowego pracującego w modelu wysokodostępnej chmury prywatnej dla potrzeb centrum monitorowania.
Wybór bazy danych do magazynowania danych masowych gromadzonych w procesie monitorowania wałów.