Prace zrealizowane w poszczególnych zadaniach

Etap 2: styczeń - czerwiec 2014 r.

Zadanie 1  
Zadanie 2  
Zadanie 3 Określenie optymalnej siatki obliczeniowej dla procesów mechanicznych.
Opracowanie metodyki realizacji modelowań połączonych procesów mechanicznych i przepływowych i określenie optymalnej siatki obliczeniowej dla tych procesów.
Opracowanie metodyki realizacji modelowań połączonych procesów mechanicznych i przepływowych z uwzględnieniem wymiany ciepła i określenie optymalnej siatki obliczeniowej dla tych procesów.
Zadanie 4 Wybór właściwych metod matematycznych analizy danych właściwych do budowy modelu symulacyjnego i predykcyjnego.
Wybór właściwych metod matematycznych analizy danych właściwych do budowy modelu symulacyjnego i predykcyjnego.
Realizacja podstawowych scenariuszy 2D obrazujących procesy dynamiczne wewnątrz wału – wykonanie obliczeń dla podstawowych scenariuszy.
Zadanie 5  
Zadanie 6 Opracowanie projektu lokalizacji czujników eksperymentalnych oraz ich okablowania - na potrzeby projektu budowlanego wału eksperymentalnego.
Ocena ryzyk stosowanych i dopuszczalnych metod implementacji czujników pomiarowych w eksploatowanych wałach przeciwpowodziowych z uwzględnieniem parametrów pracy wykorzystywanych urządzeń geoinżynieryjnych.
Zadanie 7 Projekt optymalnej struktury i formaty danych pomiarowych.
Badania podsystemu komunikacyjnego i protokołów transmisji danych na potrzeby akwizycji i transmisji z sieci pomiarowej do stacji agregujących.
Budowa eksperymentalnej aparatury pomiarowej  - agregatorów autonomicznych.
Zadanie 8 Badania podsystemu komunikacyjnego i protokołów transmisji danych w warstwie fizycznej i łącza danych.
Dobór schematów i zbadanie metod adresacji w warstwie sieciowej.
Opracowanie metody przesyłania i zbierania danych pomiarowych przy wykorzystaniu warstw pośredniczących zorientowanych na komunikaty.
Zadanie 9 Opracowanie koncepcji i testowej implementacji aplikacji monitorującej obwałowania.
Opracowanie metodologii projektowania interfejsów publicznych kluczowych usług systemu informatycznego ISMOP.
Opracowanie koncepcji scenariuszy automatycznego skalowania aplikacji monitorującej obwałowania.
Opracowanie interfejsu programistycznego podsystemu umożliwiającego rozmieszczanie modułów aplikacyjnych w chmurze obliczeniowej.
Zadanie 10 Analiza możliwości platformy CF Engine w zakresie zarządzania konfiguracją urządzeń.
Badania możliwości monitorowania komputerów przemysłowych z pomocą systemu Nagios.
Identyfikacja typów danych opisujących stacje kontrolno-pomiarowe oraz przegląd istniejących standardów ich notacji.
Zadanie 11 Opracowanie charakterystyki szczegółowych modeli metadanych w platformie ISMOP.
Opracowanie schematu działania i testową implementację scenariusza przeszukiwania zbiorów danych symulowanych scenariuszy zachowania obwałowań.
Projekt rozwiązania umożliwiającego przekazywanie danych pochodzących z sensorów do podsystemu składowania danych platformy ISMOP.
Zadanie 12 Zakup, montaż i uruchomienie zakupionego sprzętu komputerowego.
Opracowanie wstępnych wersji algorytmów i testowych programów do analizy rejestrowanych danych pomiarowych w oparciu o analizę szeregów czasowych.
Zadanie 13 Opracowanie i próbna implementacja rozwiązania umożliwiającego wizualizację danych geo-przestrzennych w systemie ISMOP.
Opracowanie wsparcia dla reguł automatycznego skalowania i narzędzi wspomagających badania eksperymentalne w zakresie wydajności systemu.
Zadanie 14 Instalacja testowej platformy sprzętowej i oprogramowania systemowego pracującego w modelu wysokodostępnej chmury prywatnej dla potrzeb centrum monitorowania.
Instalacja testowej bazy danych do magazynowania danych masowych gromadzonych w procesie monitorowania wałów.