Prace zrealizowane w poszczególnych zadaniach

Etap 3: lipiec - grudzień 2014 r.

Zadanie 1  
Zadanie 2  
Zadanie 3 Określenie infrastruktury obliczeniowej.
Zadanie 4 Opracowanie funkcjonującego algorytmu (na bazie danych syntetycznych) do identyfikacji scenariuszy będącego podstawą konstruowanych programów.
Zbudowanie dynamicznego modelu numerycznego na  potrzeby prognostyki.
Realizacja podstawowych scenariuszy 3D obrazujących procesy dynamiczne wewnątrz wału – wykonanie obliczeń dla podstawowych scenariuszy.
Zadanie 5  
Zadanie 6 Badanie toru pomiarowego wyselekcjonowanych czujników temperatury i ciśnienia porowego, z uwzględnieniem możliwości agregowania i transmisji danych o zmiennej częstotliwości pomiaru.
Opracowanie projektów konstrukcji eksperymentalnych na potrzeby implementacji czujników w eksploatowanych wałach przeciwpowodziowych oraz oprzyrządowania i sposobu pomiaru wpływu metod implementacji na strukturę konstrukcji obwałowań.
Zadanie 7 Badania nad opracowaniem systemu zarządzania wielowątkową pracą elementów sieci węzłów pomiarowych – zarzadzanie podsystemami pomiarowymi, komunikacyjnymi, energetycznymi.
Eksperymenty laboratoryjne i terenowe - weryfikacja założeń opracowanej aparatury pomiarowej.
Zadanie 8  
Zadanie 9 Opracowanie koncepcji i testowa implementacja systemu realizującego obliczenia poziomu zagrożenia powodziowego dla dużych obszarów obwałowań.
Instalacja i konfiguracja testowego środowiska uruchomieniowego do obliczeń w chmurze.
Opracowanie wymagań dla systemu informatycznego ISMOP w zakresie wsparcia dla wirtualnych eksperymentów.
Zadanie 10 Opracowanie metod wykorzystania systemu zarządzania konfiguracją opartego na politykach do utrzymania konsystentności konfiguracji stacji kontrolno-pomiarowych oraz wykrywania i autonomicznego usuwania lokalnych sytuacji awaryjnych.
Przegląd metod nadzoru wizyjnego do wykorzystania w monitoringu obwałowań przeciwpowodziowych.
Zadanie 11 Opracowanie projektu repozytorium rezultatów obliczeń.
Opracowanie modelu danych o pochodzeniu wyników obliczeń.
Opracowanie zbiorów danych testowych umożliwiających badania eksperymentalne dużej skali.
Opracowanie charakterystyki wydajności operacyjnego repozytorium danych i repozytorium rezultatów obliczeń.
Zadanie 12 Pomyślne przeprowadzenie testów wydajnościowych.
Opracowanie metod pozwalających na archiwizację i analizę scenariuszy numerycznych stanu obwałowań.
Opracowanie koncepcji systemu ekspertowego do wspomagania decyzji o stopniu zagrożenia obwałowania deformacjami.
Zadanie 13  
Zadanie 14 Prace konfiguracyjne testowej platformy sprzętowej i oprogramowania systemowego dla potrzeb centrum monitorowania.